Programmabegroting 2020

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen  2018 - 2023

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

raming

raming

raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserves

Algemene reserve 

4.703

3.589

3.575

3.569

3.461

3.861

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.815

1.764

1.782

1.826

2.089

2.362

Reserve gebouwen basisonderwijs

8.605

13.958

13.411

12.515

11.695

10.954

Reserve gebouwen voortgezet onderwijs

6.128

0

0

0

0

0

Reserve WMO/minimabeleid 

425

165

0

0

0

0

Reserve grondexploitatie 

2.744

4.877

3.532

2.859

3.156

3.338

Reserve milieubeleid

94

0

0

0

0

0

Reserve gymnastiekmateriaal 

139

139

139

139

139

139

Reserve regio arr bedrijvent KopNH

27

0

0

0

0

0

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

84

111

139

166

194

221

Reserve investeringen economisch nut 

3.364

3.786

3.499

3.224

2.973

2.722

Reserve investeringen maatschappelijk nut

10.248

15.319

17.149

20.060

20.589

20.217

Reserve afvalstoffenheffing 

91

154

8

130

498

1.127

Reserve egalisatie rioolheffing

234

577

973

487

414

377

Reserve Markt 18 

1.129

1.056

986

918

853

790

Reserve NUP 

99

16

16

16

16

16

Reserve frictiekosten fusie 

675

518

471

425

402

380

Reserve Maatschappelijk nut

4.078

2.536

2.073

2.746

2.606

2.606

Reserve Decentralisatie sociaal domein

2.216

178

0

0

0

0

Reserve Overlopende posten

365

150

0

0

0

0

Reserve opleidingen

213

175

150

150

150

150

Reserve bewegen naar de klant

209

59

59

59

59

59

Reserve wegenonderhoud

1.152

170

120

143

100

57

Reserve groenonderhoud

210

65

0

5

35

65

Reserve buitenruimte

393

100

443

886

1.504

2.122

Reserve dorpshuizen

18

58

58

58

58

58

Reserve buitensportaccommodaties

2.355

2.808

3.190

3.497

3.762

4.001

Reserve structuurvisie Petten

464

464

0

0

0

0

Reserve reddingsbrigade

356

427

370

323

260

189

Reserve BYOD

201

452

0

175

351

526

Reserve resultaat boekjaar

360

36

44

33

0

29

Totaal reserves

53.191

53.707

52.187

54.410

55.362

56.367

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

raming

raming

raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen

Voorziening pensioen voormalig wethouders

566

507

448

389

330

271

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders

741

430

158

23

0

0

Voorziening Parkeerfonds

46

46

46

46

46

46

Voorziening onderhoud zwembad De Wiel

68

60

53

46

39

31

Voorziening onderhoud begraafplaats

48

43

68

93

118

143

Voorziening uitstroom personeel

53

0

0

0

0

0

Voorziening riool

3.827

606

1.298

2.147

3.194

4.673

Voorziening frictiekosten ontbinding COWWI

401

7

7

7

7

7

Totaal voorzieningen

5.749

1.700

2.079

2.751

3.734

5.172

Totaal reserves en voorzieningen

58.941

55.407

54.265

57.161

59.096

61.539

Stille reserves

Naast voormelde reserves beschikt de gemeente over stille reserves.De omvang van deze reserves bedraagt per september 2019 4,5 miljoen euro. Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waaruit de omvang van de stille reserves blijkt.  

ga terug