Programmabegroting 2020

Prognosebalans

Prognosebalans

Prognose balans (bedragen x € 1.000,-)

begroting

raming

raming

raming

ACTIVA

2020

2021

2022

2023

Ib    Materiële aste activa

113.290

129.932

130.024

128.348

Ic    Financiële vaste activa

11.942

11.577

11.229

10.894

II     Vlottende activa

22.998

21.935

21.480

20.891

Totaal activa

148.230

163.444

162.734

160.134

begroting

raming

raming

raming

PASSIVA

2020

2021

2022

2023

III  Eigen vermogen

 - Algemene reserve (Buffer)

3.575

3.569

3.461

3.861

 - Overige bestemmingsreserves

48.568

50.808

51.900

52.477

 - Exploitatiesaldo boekjaar

44

33

29

      Totaal eigen vermogen

52.187

54.410

55.362

56.367

IV   Voorzieningen

2.079

2.751

3.734

5.172

V    Vaste schulden

54.375

51.920

49.465

47.010

VI   Vlottende passiva

39.589

54.363

54.173

51.585

Totaal passiva

148.230

163.444

162.734

160.134

ga terug