Programmabegroting 2020

Taakvelden

 

Bedragen x € 1.000,-

Taakveld

Baten

Lasten

0-1 Bestuur

17

2.340

0-10 Mutaties reserves

11.444

9.880

0-2 Burgerzaken

690

424

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

543

1.102

0-4 Overhead

717

36.410

0-5 Treasury

2.473

1.725

0-61 OZB woningen

7.080

59

0-62 OZB niet-woningen

3.341

100

0-64 Belastingen overig

2.204

0

0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

69.096

0

0-8 Overige baten en lasten

60

-144

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

5

3.681

1-2 Openbare orde en veiligheid

3

680

2-1 Verkeer en vervoer

100

5.955

2-2 Parkeren

6

0

2-3 Recreatieve havens

63

52

2-4 Economische havens en waterwegen

28

343

3-1 Economische ontwikkeling

0

369

3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

58

11

3-4 Economische promotie

2.961

55

4-1 Openbaar basisonderwijs

3

254

4-2 Onderwijshuisvesting

117

2.656

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

270

1.310

5-1 Sportbeleid en activering

10

589

5-2 Sportaccommodaties

435

2.467

5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic.

7

710

5-4 Musea

1

205

5-6 Media

13

747

5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

190

5.037

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

94

1.733

6-3 Inkomensregelingen

8.965

8.583

6-4 Begeleide participatie

0

5.467

6-5 Arbeidsparticipatie

0

495

6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

1.544

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

325

4.052

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

12.143

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.238

7-1 Volksgezondheid

0

1.305

7-2 Riolering

4.280

2.609

7-3 Afval

6.687

5.274

7-4 Milieubeheer

8

1.146

7-5 Begraafplaatsen en crematoria

294

218

8-1 Ruimtelijke ordening

330

1.040

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

2.300

2.095

8-3 Wonen en bouwen

1.200

417

Totaal

126.421

126.378

Saldo

43

ga terug