Programmabegroting 2020

Specificatie afvalstoffenheffing en rioolheffing

Afvalverwijdering specificatie 

Lasten (x1.000)

Dienstovereenkomst HVC

4.923

Overige kosten

334

Kwijtschelding

180

Doorbelasting straatreiniging

302

Kapitaallasten

15

Invordering

84

Btw component

995

Totaal lasten afvalverwijdering

6.833

Inkomsten (x1.000)

recyclebare producten

-269

Afvalstoffenheffing

-6418

Totaal inkomsten afvalverwijdering

-6687

Saldo Afvalverwijdering (x1.000)

146

Riool specificatie 

Lasten (x1.000)

Onderhoud riolering en gemalen/kolken

1.038

Kwijtschelding

99

Kapitaallasten

1002

Doorbelasting personeel

504

Btw component

580

Dotatie voorziening

691

Totaal lasten riolering

3.914

Inkomsten (x1.000)

Overige inkomsten

-164

Rioolheffing

-4150

Totaal inkomsten riolering

-4314

Saldo riolering (x1.000)

-400

ga terug