Programmabegroting 2020

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Nota Grondbeleid
Een goed gekozen type grondbeleid kan helpen bij de realisatie van diverse gemeentelijke doelstellingen. Wij kunnen op een actieve ('grondexploitatie') of faciliterende wijze grondbeleid voeren of een combinatie daarvan door middel van verschillende gradaties van samenwerken. De verschillende typen kunnen wij uitvoeren door gebruik te maken van de daarvoor geschikte beleidsinstrumenten. Welke vorm van grondbeleid wij toepassen hangt af van de individuele situatie en het gewenste doel. De nota Grondbeleid 2017 geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn en geeft weer op welke wijze wij onze beleidsinstrumenten kunnen inzetten.

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2019 (MPG)
De MPG (voormalig Voortgangsrapportage grondexploitaties) wordt voorafgaand aan de programmabegroting aan de raad gepresenteerd. De raad stelt hiermee opnieuw de bouwgrond in exploitatie vast. Hierdoor kan de raad bij de begroting gericht (financiële) middelen ter beschikking stellen en bij de jaarrekening haar controlerende taak goed uitvoeren.

Resultaten
In de MPG 2019 zijn de volgende resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties gepresenteerd:

Bouwgrond in exploitatie

Verwachte einddatum

Te verwachten resultaat (nominaal)

Verliesvoorziening

Burgerbrug kavels Brede school

2020

€ 172.241

Callantsoog Denneweg

2021

€ 5.333

Groote Keeten Boskerpark

2022

€ 153.115

Schagen Beethovenlaan

2019

€ 15.438

Schagen Lagedijk

2027

- € 2.398.383

€ 2.398.383

Schagen Makado

2020

€ 0

Schagen Nes Noord

2023

€ 182.134

Schagen Regioplein

2020

€ 6.191

Sint Maarten Haulo

2019

€ 32.741

Sint Maartensbrug kavels Brede School

2021

€ 321.052

't Zand Noord

2019

€ 4.124.230

Tuitjenhorn De Dijken

2019

€ 89.854

Warmenhuizen centrum fase 2

2022

€643.879

Totaal

€ 3.347.828

€ 2.398.383

Het totale te verwachten grondexploitatieresultaat (optelling van de geactualiseerde saldi van grondexploitaties) is € 3,35 mln. voordelig. Dit bedrag bestaat voor € 5,75 mln. aan positieve projecten en € 2,40 mln. aan negatieve projecten. Voor het negatieve resultaat is een verliesvoorziening getroffen. (tussentijdse) Winstneming bij grondexploitaties wordt bijgeschreven in de reserve grondexploitatie.

Projecten in voorbereiding
De voorbereidingskosten die worden gemaakt voorafgaand aan vaststelling van een grondexploitatie worden gewaardeerd op de balans. De balanspositie wordt afgeboekt van de grondexploitatie. De reserve grondexploitatie dient als risicobuffer indien een project niet tot uitvoering wordt genomen.

Reserve grondexploitatie en weerstandsvermogen
De reserve grondexploitatie vormt de risicobuffer voor de gemeentelijke grondexploitaties. De reserve vangt schommelingen in financiële resultaten op zodat de gemeentelijke financiële huishouding niet wordt verstoord. De reserve dient ook als dekkingsbron voor specifieke kosten zoals zijn vastgesteld door de raad. Hieronder valt ook de voorbereidingskosten en de dekking voor vaststelling van nieuwe grondexploitaties met een eventueel nadelig resultaat.

Uitgangspunt is dat de reserve grondexploitatie  in ieder geval het risicoprofiel zoals geformuleerd in het MPG 2019 en bepaalde onttrekkingen die zijn vastgesteld door de raad, zoals voorbereidingskosten, meerjarig (5 jaar) kan afdekken. Op basis van de prognose reserve grondexploitatie 2019-2024 zoals verwoord in de MPG 2019 wordt geconcludeerd dat de reserve grondexploitatie meerjarig van voldoende omvang is om de geanalyseerde risico’s (projectrisico's, projectoverstijgende risico's en conjuncturele risico's) op te kunnen vangen.

Tafelzilver
De netto winst uit het verkoop van gemeentelijke vastgoed komt ten gunste van de nieuwe 'doelstelling tafelzilver' van in totaal € € 1,225 miljoen. Dit zal gefaseerd worden toegevoegd aan de reserve grondexploitatie omdat hier ook uit wordt geleend. Dit in tegenstelling tot de vorige doelstelling (€ 6,2 mln) die geleend was uit de reserve basisonderwijs. Wanneer de nieuwe doelstelling tafelzilver uiterlijk 2022 gehaald is, komen de kosten en opbrengsten weer voor 50% ten gunste/laste van de reserve grondexploitatie en voor 50% ten gunste/laste van de algemene reserve. Dit conform de nota grondbeleid 2017.

Vennootschapsbelasting (Vpb-plicht)
In het kader van de inventarisatie van de Vpb-plicht van de gemeente Schagen hebben wij in 2019 een (Post) QuickScan laten uitvoeren om te bepalen of voor de grondexploitaties sprake zou kunnen zijn van een onderneming voor de Vpb. Op basis van deze QuickScan werd de conclusie getrokken dat ten aanzien van het cluster grondexploitaties voor het jaar 2020 er geen sprake is van een onderneming in de zin van de Vennootschapsbelasting.

De gehanteerde Post QuickScan methodiek is een uitwerking van de Post QuickScan methodiek zoals beschreven in de Nieuwsflits van de SVLO van 16 juni 2017. Door de beperkte toelichting in dit stuk kan op onderdelen mogelijk nog sprake zijn van interpretatieverschillen. Jaarlijks gaan we opnieuw toetsen of de fiscale positie van de grondexploitaties (aanzienlijk) is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.

ga terug