Programmabegroting 2020

Structureel begrotingssaldo

 

bedragen x € 1.000

dienstjaar

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

-1.521

2.233

962

1.016

Mutaties reserves

1.564

-2.200

-962

-987

Begrotingssaldo na bestemming

43

33

0

29

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

192

1.000

225

0

Structureel begrotingssaldo

235

1.033

225

29

ga terug