Programmabegroting 2020

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

Incidentele baten

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve, budget zonnepanelen

250

Algemene reserve, fietspad Diepsmeerweg

500

Reserve BYOD

715

Reserve Sociaal domein, bijdrage tekorten sociaal domein

178

Reserve grondexploitatie, projectleiders ruimte

450

Algemene reserve, invoering omgevingswet

200

Reserve maatschappelijk nut, essentaksterfte

210

140

Reserve egalisatie rioolheffing, hoogste nood projecten

        1.000

650

550

Reserve grondexploitatie, dekking projecten

        1.000

        1.000

500

        3.003

        2.500

        1.290

           550

Incidentele lasten

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve, de Kop Werkt

120

Budget zonnepanelen verenigings-, sport- en stichtinggebouwen

250

Fietspad Diepsmeerweg

500

BYOD

715

Projectleiders Ruimte

450

Invoering omgevingswet

200

Hoofdassen Tuitjenhorn

        1.000

500

650

-350

Kruispunt Speketerweg-Woudmeerweg Dirkshorn

250

Hoogste nood projecten

        2.500

725

900

Essentaksterfte

210

140

        3.195

        3.500

        1.515

           550

Saldo

           192

        1.000

           225

               -  

ga terug