Programmabegroting 2020

Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020-2023

Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020-2023

Bedragen *€1.000,-

2020

2021

2022

2023

stand 1e rapportage en Kadernota (zie website)

-1.317

-1.335

-1.486

-2.003

effecten meicirculaire (RIM 4 juni 2019)

742

416

-1.227

-342

saldo (laatste stand na mei-circulaire)

-575

-919

-2.713

-2.345

Voorgestelde mutaties

Domein inwoner en bestuur

Effecten CAO gemeentepersoneel 

-739

-1.170

-1.156

-1.156

Compensatie voor cao ontwikkelingen

220

440

440

440

Toeristen/forensenbelasting meeropbrengst door nieuw syteem

334

334

334

334

Extra dividendopbrengsten en rentevergoeding

105

105

105

105

Mutaties reserve begroting (o.a. uitstellen of doorschuiven investeringen)

138

257

208

683

Aanpassing doorberekening rente (staat C)

2

-40

10

23

Afschrijvingen

-117

-194

-179

-154

Besparing ICT-formatie

55

109

Bijstelling leges en afdrachten id kaarten en paspoorten

-30

-30

-30

-30

Aanpassing budget lean

13

13

13

13

budget 75 jaar bevrijding

-20

Domein ruimte en economie

Budget kust 

20

20

20

20

Subsidie reddingsbrigade 

-16

-16

-16

-16

Exploitatielasten halerweg (zie raadsbesluit april 2019)

-22

-22

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Gronddepot is niet meer in gebruik

7

7

7

7

Extra kosten Fiets en wandelpadennetwerk

-15

-15

-15

-15

Bomenbeleid

-15

-15

-15

-15

Dotatie Reserve riool

-340

Domein Samenleving

mutaties 2e rapportage sociaal domein

Terugdraaien indexering WMO en jeugd

323

323

323

323

Eigen bijdrage WMO

-160

-160

-160

-160

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

-26

-26

-26

-26

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

-495

-495

-495

-495

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

30

30

30

30

Leerlingenvervoer

-70

-70

-70

-70

Bijstandsverlening Wet BUIG

200

200

200

200

Extra middelen voogdij 18+ uit meicirculaire

1.076

1.076

1.076

1.076

Loon en prijscompensatie 1,75% op maatwerk zorgaanbieders

-250

-250

-250

-250

Terugdraaien korting op JOGG

-50

-50

-50

-50

Effecten aanbesteding hulpmiddelen

-97

-97

-97

-97

Subtotaal aanpassingen

369

177

239

467

Effecten september circulaire 2019

180

605

696

470

Stand per 26 september 2019

-26

-137

-1.778

-1.408

Dekking Sociaal domein

"doortrekken" extra uitkering jeugd

687

687

Aanvullende dekking

bezuinigingen binnen het Sociaal domein

Huiskamers

200

200

200

200

Ouderen pakket

45

45

75

75

Noodfonds

25

25

25

25

Eigen bijdrage Wmo

50

50

50

50

B Subtotaal bezuinigingen

320

320

350

350

C Taakstelling op p-budget

200

400

600

800

Storting in algemene reserve

-450

-550

141

-400

Begrotingssaldo

44

33

0

29

Opm.: een positief getal is een overschot een negatief getal een tekort

ga terug