Programmabegroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

 

 Bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen, waarvan de besteding 

niet gebonden is. 

                            15.551

Uitkering gemeentefonds 

                            69.096

Dividend 

                                 589

Saldo van de financieringsfunctie 

                                 169

Totaal algemene dekkingsmiddelen 

                            85.405

OZB woningen 

                              7.045

OZB niet-woningen 

                              3.341

Precariobelasting 

                              2.204

Toeristenbelasting 

                              1.445

Forensenbelasting 

                              1.516

Totaal

                            15.551

Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in de paragraaf lokale heffingen.

ga terug