Programmabegroting 2020

Staat van de gemeente

Na het vaststellen van de Kadernota hebben wij meer inzicht gekregen in onze financiële situatie en ook hoe wij de komende jaren kunnen zorgen voor een sluitende begroting. Zuiver begroten – en dus zorgen voor een sluitende begroting – is immers ons uitgangspunt. In dit hoofdstuk leest u welke keuzes wij voorstellen, waardoor de meerjarenbegroting per saldo sluitend is.

Inwoner en bestuur
Bij het domein Inwoner en bestuur stellen we diverse bezuinigingen binnen de organisatie voor. De voorstellen uit de Kadernota, zoals de beperking van de groei van het aantal gebiedscoördinatoren, het aanpassen van de BYOD-regeling en minder formatie voor de frontoffice van de afdeling Dienstverlening, hebben we overgenomen. Dit levert een structurele bezuiniging op van € 300.000,-.  Aanvullend verlagen we het Lean-budget en vanaf 2022 en 2023 de ICT-formatie wat structureel € 120.000,- oplevert.
Het college heeft de organisatie een taakstelling opgelegd om opbouwend naar 2023 € 800.000,- te besparen op het personeelsbudget. De overschotten die hiervan het gevolg zijn, storten we in de algemene reserve. Begin 2020 leveren we een zero base analyse op voor de totale organisatie. We verwachten dat de gemeenteraad aan de hand van deze informatie keuzes kan maken in de uit te voeren taken.
Naast deze bezuinigingen hebben we in de begroting rekening gehouden met de kosten voor het vervangen van twee financiële systemen. Daarnaast zijn vanuit de gemeenteraad vragen gesteld over de effecten van Lean op de organisatie en de externe omgeving. Dit gaan we onderzoeken we in een 213a-onderzoek.

Samenleving en gezondheid
In 2019 hebben wij voor het hele sociale domein een zero base analyse gemaakt. Deze analyse geeft ons inzicht in wat wij als gemeente wettelijk moeten doen en waar onze vrije beleidsruimte zit. De zero base analyse heeft geholpen om een afweging te kunnen maken voor de bezuinigingsvoorstellen die in deze begroting staan. Het bedrag van deze bezuiniging loopt de komende jaren op naar € 350.000,- in 2023.

Door de toenemende vraag van inwoners naar zorg lopen de tekorten in het sociaal domein op. Als college vinden we dat het Rijk nadrukkelijk moet bijdragen om die tekorten op te lossen. Voor de Jeugdzorg is die toezegging gedaan tot en met 2021, waarbij we een extra bijdrage krijgen van € 687.000,-. We achten het waarschijnlijk dat we die extra bijdrage ook ontvangen in 2022 en 2023. Daarnaast vinden we als college dat het Rijk het negatieve effect van de abonnementstarieven voor de Wmo (€ 400.000,-) zou moeten compenseren. Omdat wij zuiver begroten belangrijk vinden, hebben we deze claim niet in de begroting opgenomen.

Leefomgeving en duurzaamheid
In het domein Leefomgeving en duurzaamheid hebben we voor het reguliere onderhoud van de openbare ruimte structureel te weinig geld. Omdat we toekomstige generaties niet willen opzadelen met schulden, hebben we als raad en college afgesproken de komende jaren de reserve maatschappelijk nut te laten groeien zodat we voldoende budget hebben. Uit het project ‘Basis op orde’ bleek dat we voor het onderhoud jaarlijks € 12,5 miljoen nodig hebben. Door onder andere nog slimmer en efficiënter te werken, innovaties, schaalvergroting en aanbestedingsvoordelen streven we ernaar dit bedrag terug te brengen tot € 11,5 miljoen. In deze begroting stellen we voor om de geplande groei van het benodigde budget te verhogen van € 300.000,- naar € 450.000,-. Hiervoor wordt het destijds aangehouden raadsvoorstel opnieuw aan u voorgelegd waarin we tegelijk voorstellen om de afspraak om elk overschot van de jaarrekening standaard te storten in de reserve maatschappelijk nut te laten vervallen.

ga terug