Programmabegroting 2020

Verplichte BBV indicatoren

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Waarde begroting

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

eigen gegevens

8,53 fte

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

eigen gegevens

7,45 fte

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 689

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

eigen gegevens

1,69%

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

11,6%

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

Schagen 2,07%
NL 1,91%
(Wsjg 2018)

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

DUO

Schagen 18,39
NL 23,28
(Wsjg 2018)

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

Schagen 1,8%
NL 1,9%
(wsjg 2017)

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

RIVM

Schagen 45,9%
NL 48,7%
(Wsjg 2016)

Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

Schagen 607,7
NL 663
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,2
NL 1,9
(Wsjg 2018)

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 2,84
NL 6,58
(wsjg 2017)

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

68,5 % schagen
67,8 nl
(WSJG 2018)

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Vervallen

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,07
NL 1,52
(2017)

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

Schagen 19
NL 40,1
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

Schagen 5,2
NL 15,3
(Wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 8,8
NL 10,4
(Wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 0,9
NL 1,2
(Wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Schagen 0,2
NL 0,3
(Wsjg 2018)

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal 1.000 inwoners

GMSD

Schagen 40
NL 62
(Wsjg 2017)

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

Schagen 90
NL 119
(St Halt 2018)

Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Schagen 0,4
NL 1,3
(Wsjg 2017)

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,3
NL 2,2
(CBS 2018)

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 3,7
NL 4.8
(CBS 2018)

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,4
NL 2,5
(CBS 2018)

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 5,4
NL 5,4
(W 2016)

Economie

Functiemenging

%

LISA

51,4% (2018)

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

LISA

157,0 (2018)

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

170  (2018)

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS Kmo

22,2% (2017)

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

231 schagen
230 NL
 (Wsjg 2018)

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

4,7 (2016)

Vhrosv

Demografische druk

%

CBS Bevolking

83,7% (2019)

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

Schagen € 725,-
NL € 699,-
(2019)

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

Schagen € 768
NL € 739,-
(2019)

ga terug