Programmabegroting 2020

Domein leefomgeving en duurzaamheid

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

Openbaar belang (doel)

De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur

NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders (aandeelhouders).

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk belang van 2,4%

Financieel belang

Uit jaarverslag 2018 blijkt het eigen vermogen per 31-12-2018
€ 116 miljoen te bedragen.

Bijdrage 2018

4.923

Bedrag x € 1.000

Risico's

Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in  staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde (energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn (uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad van commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de komende jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door in elk geval tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening

Doelrealisatie

De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie.
Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzamen, zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie projecten, bieden een van een veilige werkomgeving en staan voor transparante
communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 jaar.

Webadres

www.hvcgroep.nl